Regulamin

Regulamin

Dbamy o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z Serwisu przez wszystkich, którzy korzystają z niego dla celów związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez nas wynikających z Regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami,

1. Informacje ogólne

 1. Serwis phototapety.eu obsługuje firma: Aneta Piecuch TGA System
  38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m
  NIP: 7381809149
  REGON: 492015693
  zwana dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.
 2. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe PayU.

2. Zawarcie umowy

 1. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientami, podlegają ogólnym warunkom handlowym podanym w regulaminie.
 2. Ewentualne odstępstwa od regulaminu rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz klientem w formie pisemnej, lub zostały wyraźnie określone w niniejszych, ogólnych warunkach handlowych.
 3. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.
 4. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

3. Płatności i ceny

 1. Płatności za towary można dokonywać kartą kredytową, płatniczą,  za pośrednictwem PayU, lub przelewu bankowego.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwy.
 3. Ogólna cena zakupu wyrażona jest w polskich złotych (zł) i zawiera cenę towaru wraz z przesyłką.
 4. Do ceny mogą być doliczone koszty obróbki, koszty licencyjne i koszty przygotowania zdjęcia do wydruku. W takich przypadkach przed przystąpieniem do realizacji klient jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę o dodatkowych kosztach związanych z wykonaniem powierzonego produktu.
 5. Wszystkie operacje płatnicze są zabezpieczone i szyfrowane przez 128-bitowy protokół SSL.

4. Dostawa

 1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich DHL, UPS, DPD lub innych. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, wartość całego zamówienia zostanie mu zwrócona.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia (dni robocze od poniedziałku do piątku, wykluczając dni wolne i święta), który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na niniejszej stronie
 6. Sprzedawca prowadzi wysyłkę towaru tylko na terenie Polski.
 7. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z ustalonym zamówieniem, a nieprawidłowości powstały z winy Sprzedawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejsze postanowienie nie wyklucza dalszych uprawnień. Zleceniodawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 8. Osobisty odbiór towarów jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

5. Szkody w trakcie przesyłki

 1. Jeżeli dostarczony klientowi towar posiada widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować go kurierowi i spisać w jego obecności protokół reklamacji. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Odstąpienia od umowy i reklamacje

 1. Odstąpienia od umowy są uwzględniane tylko przy zakupie produktów dostępnych w niniejszym serwisie. W przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta zwroty nie będą przyjmowane.
 2. Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.
 3. Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 4. W przypadku zwrotów, na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia produktów wraz z kopią odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni (liczy się data nadania) od otrzymania produktu. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi odstępujący od umowy. W przypadku reklamacji Sprzedawca zapewnia bezpłatny odbiór reklamowanych produktów od Kupującego. Przy nieuzasadnionych reklamacjach Sprzedawca zwraca reklamowane produkty po opłaceniu przez Kupującego kosztu transportu zwrotnego.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zakupionego towaru, jeśli szkoda ta nie powstała z jego winy. W szczególności dotyczy to wszystkich możliwych klęsk żywiołowych, stanu wojennego lub innych warunków środowiskowych uniemożliwiających dostarczenie towaru na czas.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób przekłamywać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez klienta.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszta pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów.

8. Prawa autorskie

 1. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas
 2. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Zarówno klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.
 3. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich.

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Korzystanie z niniejszego serwisu oznacza akceptację wszystkich postanowień tego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu phototapety.eu.